کنکور 1401

استاد قیومی

16:00 – 14:30

استاد زینعلی

17:00 – 15:00

استاد مهرابی نیا

17:00 – 16:15

از مهرماه

مهندس گندمی

21:00 – 17:15

مهندس مدرسه دوست

21:30 – 17:15

دکتر اکبری

22:00 – 18:45

استاد مدنی

22:45 – 21:15

استاد ترکمن

23:00 – 22:00

دروس پایه (1401-1400)

مهندس مدرسه دوست

16:45 – 15:00

دکتر اکبری

20:15 – 18:45

کنکور 1401

مهندس بشیرزاده

16:45 – 14:30

مهندس بشیرزاده

19:15 – 17:00

دکتر دولت آبادی

19:15 – 17:00

دکتر دولت آبادی

21:30 – 19:30

استاد مختاری

21:00 – 19:30

استاد پازوکی

23:45 – 21:30

دروس پایه (1401-1400)

دکتر اکبری

15:00 – 13:30

از مهرماه

مهندس جاماسبی

16:45 – 15:15

دکتر شعبان پور

19:15 – 17:45

از مهرماه

مهندس بشیرزاده

21:00 – 19:30

مهندس بشیرزاده

22:45 – 21:15

استاد بحری

17:30 – 16:00

از مهرماه

استاد بحری

15:50 – 14:30

از مهرماه

کنکور 1401

مهندس بیات

18:45 – 14:30

مهندس بیات

18:45 – 14:30

مهندس طاهری

18:15 – 15:00

مهندس طاهری

18:15 – 15:00

مهندس گلزاری

18:45 – 15:30

مهندس گلزاری

18:45 – 15:30

استاد جعفری

21:30 – 19:00

مهندس شهبازی

23:00 – 19:00

استاد مدنی

23:15 – 21:45

دروس پایه (1401-1400)

مهندس رسولی

22:00 – 20:30

مهندس رسولی

20:15 – 18:45

استاد بحری

15:30 – 14:00

از مهرماه

استاد پوشنه

 

کنکور 1401

مهندس رسولی

18:45 – 15:30

مهندس حکاک

18:45 – 15:30

دکتر حشم پیشه

22:15 – 19:00

استاد مدنی

22:15 – 20:45

دروس پایه (1401-1400)

مهندس بیات

11:15 – 09:45

از مهرماه

مهندس بیات

11:15 – 09:45

از مهرماه

دکتر حشم پیشه

13:00 – 11:30

مهندس حکاک

15:00 – 13:30

دکتر دولت آبادی

18:00 – 16:30

از مهرماه

مهندس شهبازی

20:45 – 18:45

مهندس بیات

09:30 – 08:00

از مهرماه

دکتر حشم پیشه

15:00 – 13:30

استاد پوشنه

16:30 – 15:00

از مهرماه

مهندس شهبازی

22:30 – 21:00

استاد بحری

12:45 – 11:15

از مهرماه

استاد پوشنه

14:30 – 13:00

از مهرماه

استاد پوشنه

14:30 – 13:00

از مهرماه

دکتر دولت آبادی

19:45 – 18:15

از مهرماه

استاد پوشنه

10:45 – 09:15

از مهرماه

کنکور 1402

کنکور حل تمرین ریاضی تجربی / حسابان

14:00 الی 17:00

کلاس‌های فوق العاده

حل تست فیزیک کنکور مهندس شهبازی (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین/حضوری)

شنبه ها ساعت 14:45 الی 16:30

ریاضی تجربی/حسابان کنکور مهندس گلزاری (ویژه کلاس‌های آنلاین) 

پنج شنبه 28 بهمن‌ماه ساعت 09:۰۰ الی 12:00

زیست کنکور دکتر حشم پیشه (ویژه کلیه کلاس‌های آنلاین/حضوری) 

(ورود حضوری‌ها)

جمعه ۲۹ بهمن‌ماه ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۵:۰۰

عدم تشکیل

ریاضیات کنکور استاد طاهری

چهارشنبه 20 بهمن ماه ساعت 15:00 الی 18:15 و کلاس های حضوری