برنامه هفتگی پایه سوم تا نهم

شنبه ها

استاد رحیمی
20:00 – 18:30

استاد غفاری
16:45 – 15:15

استاد غلی کاشی
18:00 – 17:00

استاد غلی کاشی
19:30 – 18:30

دوشنبه ها

مهندس آرین جاماسبی
18:30 – 17:00

استاد رحیمی

استاد رحیمی

سه‌شنبه ها

استاد بحری
17:30 – 16:00

استاد بحری
15:50 – 14:30

چهارشنبه ها

استاد بحری
15:30 – 14:00

استاد پوشنه

پنج‌شنبه ها

استاد بحری
12:45 – 11:15

دکتر دولت آبادی
19:45 – 18:15

استاد پوشنه
14:30 – 13:00

استاد پوشنه
10:45 – 09:15

استاد پوشنه
14:30 – 13:00

استاد علی کاشی
13:00 – 12:00

استاد پوشنه
10:45 – 09:15

بعثت آنلاین