برنامه هفتگی کنکور انسانی

شنبه ها

دکتر شعبان‌پور
18:00 – 16:30

دکتر شعبان‌پور
20:00 – 18:30

استاد ترابی
18:15 – 15:00

استاد مدنی
22:00 – 21:00

استاد علی اکبری
23:00 – 22:00

استاد ترکمن
23:00 – 22:00

استاد رضایی
23:00 – 22:00

یک‌شنبه ها

استاد مهاجر
19:15 – 17:15

استاد مهاجر
21:00 – 19:30

استاد صائلی
23:15 – 21:15

دوشنبه ها

استاد قیومی
16:00 – 14:30

استاد زینعلی
17:00 – 15:00

استاد مهرابی نیا
21:45 – 21:00

استاد مدنی
22:45 – 21:15

سه‌شنبه ها

استاد پازوکی
23:45 – 21:30

چهارشنبه ها

استاد جعفری
21:30 – 19:00

پنج‌شنبه ها

استاد مختاری
19:00 – 17:30

استاد مختاری
20:45 – 19:15

بعثت آنلاین