برنامه هفتگی کنکور تجربی

شنبه ها

مهندس استاد رحیم
21:00 – 18:00

استاد علی اکبری
22:00 – 21:00

استاد هاتفی
22:00 – 21:00
دو هفته یک‌بار

استاد ترابی
23:30 – 22:00

یک‌شنبه ها

مهندس بشیرزاده
18:45 – 14:30

مهندس جاماسبی
18:30 – 15:15

استاد مهاجر
21:00 – 19:00

استاد صائلی
22:45 – 21:15

دوشنبه ها

استاد قیومی
16:00 – 14:30

مهندس مدرسه دوست
21:30 – 17:15

استاد زینعلی
17:00 – 15:00

دکتر اکبری
22:00 – 18:45

استاد مهرابی نیا
17:00 – 16:15

استاد ترکمن
23:00 – 22:00

مهندس گندمی
21:00 – 17:15

سه‌شنبه ها

استاد پازوکی
23:45 – 21:30

چهارشنبه ها

مهندس بیات
18:45 – 14:30

مهندس طاهری
18:15 – 15:00

مهندس گلزاری
18:45 – 15:30

مهندس شهبازی
23:00 – 19:00

پنج‌شنبه ها

مهندس رسولی
18:45 – 15:30

مهندس حکاک
18:45 – 15:30

دکتر حشم پیشه
22:15 – 19:00

استاد ارسنجانی
23:30 – 22:30

بعثت آنلاین

Shopping Cart