برنامه هفتگی کنکور ریاضی

شنبه ها

دکتر شعبان‌پور
18:00 – 16:30

مهندس استاد رحیم
22:00 – 18:00

استاد علی اکبری
23:00 – 22:00

استاد ترکمن
23:00 – 22:00

استاد رضایی
23:00 – 22:00

یک‌شنبه ها

مهندس بشیرزاده
18:45 – 14:30

مهندس جاماسبی
18:30 – 15:15

استاد مهاجر
21:00 – 19:30

استاد صائلی
22:45 – 21:15

دوشنبه ها

استاد قیومی
16:00 – 14:30

استاد زینعلی
17:00 – 15:00

استاد مهرابی نیا
21:45 – 21:00

مهندس گندمی
21:00 – 17:15

استاد سامانی‌نژاد
23:15 – 21:45

سه‌شنبه ها

مهندس بشیرزاده
16:45 – 14:30

استاد پازوکی
23:45 – 21:30

مهندس بشیرزاده
19:15 – 17:00

دکتر دولت آبادی
19:15 – 17:00

دکتر دولت آبادی
21:30 – 19:30

چهارشنبه ها

مهندس بیات
18:45 – 14:30

استاد عبدالرحمن
18:15 – 15:00

مهندس گلزاری
18:45 – 15:30

مهندس شهبازی
23:00 – 19:00

پنج‌شنبه ها

مهندس رسولی
18:45 – 15:30

دکتر حشم پیشه
22:15 – 19:00

استاد زرگریان
23:00 – 22:30

بعثت آنلاین