استاد مهاجر

عربی (ویژه گروه ریاضی و تجربی)استاد مهاجر

عربی (ویژه گروه انسانی)استاد قیومی

زبان انگلیسی

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4


زیست

استاد حسین زادهریاضی تجربی

مهندس جاماسبی

حسابان

مهندس گلزاریمهندس شهبازی

فیزیکمهندس مدرسه دوست

فیزیکمهندس گندمی

فیزیکمهندس حکاک

شیمیمهندس طهرانی

شیمیمهندس رسولی

شیمی