استاد صائلی

دین و زندگیاستاد مهاجر

عربی (ویژه گروه ریاضی و تجربی)استاد ترابی

عربی (ویژه گروه ریاضی و تجربی)

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
 


استاد قیومی

زبان انگلیسی

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4


مهندس بیات

ریاضی تجربیمهندس بشیرزاده

ریاضی تجربیمهندس بشیرزاده

گسسته

[vpresto_player preset=”6″ src”https://vod.besatonline.com/vodhls/gozine2/27nov/01decbashirzadegosaste.mp4/index.m3u8″]


مهندس جاماسبی

ریاضی تجربیمهندس گلزاری

حسابانمهندس مدرسه دوست

فیزیکمهندس شهبازی

فیزیکمهندس گندمی

فیزیکمهندس رسولی

شیمیمهندس حکاک

شیمی