آفلاین تحلیل‌ها

شیمی

تحلیل سوالات کنکور شیمی گروه ریاضی
مهندس استادرحیم / مهندس حامد زارعی

چهارشنبه 14 تیر
ساعت 14:30

حسابان/هندسه/گسسته

تحلیل سوالات کنکور ریاضیات گروه ریاضی
دکتر بشیرزاده

چهارشنبه 14 تیر
ساعت 16:00

فیزیک

تحلیل سوالات کنکور فیزیک گروه ریاضی
مهندس گندمی

چهارشنه 14 تیر
ساعت 17:30

فیزیک

تحلیل سوالات کنکور فیزیک گروه ریاضی
مهندس مدرسه دوست

چهارشنبه 14 تیر
ساعت 18:30

حسابان

تحلیل سوالات کنکور حسابان گروه ریاضی
مهندس بیات

پنج‌شنبه 15 تیر
ساعت 12:00

شیمی

تحلیل سوالات کنکور شیمی رشته تجربی
مهندس استادرحیم

پنج‌شنبه 15 تیر
ساعت 14:00

شیمی

تحلیل سوالات کنکور شیمی رشته تجربی
مهندس رسولی

چهارشنبه 15 تیر
ساعت 15:00

ریاضی تجربی

تحلیل سوالات کنکور ریاضی رشته تجربی

دکتر بشیرزاده

پنج‌شنبه 15 تیر
ساعت 16:00

عربی انسانی

تحلیل سوالات کنکور عربی انسانی
استاد ناهید

پنج‌شنبه 15 تیر
ساعت 18:00