تست برنامه

عنوان

نام دبیر

روز

تاریخ

ساعت

فیزیک دوازدهم شهبازی یکشنبه 19 اردیبهشت 13:00 تا 16:15
فیزیک دوازدهم شهبازی جمعه 23 اردیبهشت 10:00 تا 13:15
دین و زندگی دوازدهم صائلی یکشنبه 26 اردیبهشت 21:00 تا 23:00
شیمی دوازدهم طهرانی سه شنبه 28 اردیبهشت 09:00 تا 12:00
شیمی دوازدهم حکاک سه شنبه 29 اردیبهشت 14:00 تا 17:00
شیمی دوازدهم رسولی سه شنبه 30 اردیبهشت 15:00 تا 18:15
فلسفه دوازدهم مدنی سه شنبه 28 اردیبهشت 19:00 تا 21:00
فیزیک دوازدهم گندمی چهارشنبه 29 اردیبهشت 19:00  تا 22:15
فیزیک دوازدهم شهبازی پنج شنبه 30 اردیبهشت 09:00 تا 12:15
فیزیک دوازدهم مدرسه دوست پنج شنبه 30 اردیبهشت 19:00 تا 22:00
فیزیک دوازدهم شهبازی جمعه 31 اردیبهشت 09:00 تا 12:15
جامعه شناسی دوازدهم مختاری دوشنبه 3 خرداد 15:00 تا 16:30
عربی اختصاصی دوازدهم مهاجر چهارشنبه 5 خرداد 09:00 تا 10:30
ریاضی دوازدهم تجربی بشیرزاده چهارشنبه 5 خرداد 15:00 تا 18:00
ریاضی گسسته دوازدهم بشیرزاده چهارشنبه 5 خرداد 18:00 تا 21:00
ریاضی دوازدهم تجربی گلزاری چهارشنبه 5 خرداد 15:30 تا 18:30
ریاضی دوازدهم تجربی عالی آذر پنج شنبه 6 خرداد 11:00 تا 14:15
ریاضی دوازدهم تجربی جاماسبی پنج شنبه 6 خرداد 15:30 تا 18:45
ریاضی دوازدهم تجربی بیات پنج شنبه 6 خرداد 09:00 تا 11:15
ریاضی انسانی دوازدهم ترابی شنبه 8 خرداد 15:00 تا 18:15
علوم و فنون دوازدهم جعفری یک شنبه 9 خرداد 15:00 تا 17:00
عربی عمومی دوازدهم مهاجر سه شنبه 11 خرداد 09:00 تا 10:30
حسابان دوازدهم بشیرزاده چهارشنبه 12 خرداد 15:30 تا 18:45
حسابان دوازدهم گلزاری چهارشنبه 12 خرداد 15:30 تا 18:30
حسابان دوازدهم بیات پنج شنبه 13 خرداد 09:00 تا 11:15
حسابان دوازدهم جاماسبی شنبه 15 خرداد 15:30 تا 18:45
زیست دوازدهم حسین زاده شنبه 15 خرداد 18:45 تا 21:45
حسابان دوازدهم عالی آذر شنبه 15 خرداد 11:00 تا 14:15
زیست دوازدهم حشم پیشه یکشنبه 16 خرداد 11:00 تا 14:00
زبان انگلیسی دوازدهم قیومی دوشنبه 17 خرداد 18:00 تا 21:00
هندسه دوازدهم بشیرزاده چهارشنبه 19 خرداد 15:30 تا 18:45
فارسی دوازدهم جعفری شنبه 22 خرداد 15:00 تا 17:00
Shopping Cart