تست برنامه

عنوان

نام دبیر

روز

تاریخ

ساعت

فیزیک دوازدهمشهبازییکشنبه19 اردیبهشت13:00 تا 16:15
فیزیک دوازدهمشهبازیجمعه23 اردیبهشت10:00 تا 13:15
دین و زندگی دوازدهمصائلییکشنبه26 اردیبهشت21:00 تا 23:00
شیمی دوازدهمطهرانیسه شنبه28 اردیبهشت09:00 تا 12:00
شیمی دوازدهمحکاکسه شنبه29 اردیبهشت14:00 تا 17:00
شیمی دوازدهمرسولیسه شنبه30 اردیبهشت15:00 تا 18:15
فلسفه دوازدهممدنیسه شنبه28 اردیبهشت19:00 تا 21:00
فیزیک دوازدهمگندمیچهارشنبه29 اردیبهشت19:00  تا 22:15
فیزیک دوازدهمشهبازیپنج شنبه30 اردیبهشت09:00 تا 12:15
فیزیک دوازدهممدرسه دوستپنج شنبه30 اردیبهشت19:00 تا 22:00
فیزیک دوازدهمشهبازیجمعه31 اردیبهشت09:00 تا 12:15
جامعه شناسی دوازدهممختاریدوشنبه3 خرداد15:00 تا 16:30
عربی اختصاصی دوازدهممهاجرچهارشنبه5 خرداد09:00 تا 10:30
ریاضی دوازدهم تجربیبشیرزادهچهارشنبه5 خرداد15:00 تا 18:00
ریاضی گسسته دوازدهمبشیرزادهچهارشنبه5 خرداد18:00 تا 21:00
ریاضی دوازدهم تجربیگلزاریچهارشنبه5 خرداد15:30 تا 18:30
ریاضی دوازدهم تجربیعالی آذرپنج شنبه6 خرداد11:00 تا 14:15
ریاضی دوازدهم تجربیجاماسبیپنج شنبه6 خرداد15:30 تا 18:45
ریاضی دوازدهم تجربیبیاتپنج شنبه6 خرداد09:00 تا 11:15
ریاضی انسانی دوازدهمترابیشنبه8 خرداد15:00 تا 18:15
علوم و فنون دوازدهمجعفرییک شنبه9 خرداد15:00 تا 17:00
عربی عمومی دوازدهممهاجرسه شنبه11 خرداد09:00 تا 10:30
حسابان دوازدهمبشیرزادهچهارشنبه12 خرداد15:30 تا 18:45
حسابان دوازدهمگلزاریچهارشنبه12 خرداد15:30 تا 18:30
حسابان دوازدهمبیاتپنج شنبه13 خرداد09:00 تا 11:15
حسابان دوازدهمجاماسبیشنبه15 خرداد15:30 تا 18:45
زیست دوازدهمحسین زادهشنبه15 خرداد18:45 تا 21:45
حسابان دوازدهمعالی آذرشنبه15 خرداد11:00 تا 14:15
زیست دوازدهمحشم پیشهیکشنبه16 خرداد11:00 تا 14:00
زبان انگلیسی دوازدهمقیومیدوشنبه17 خرداد18:00 تا 21:00
هندسه دوازدهمبشیرزادهچهارشنبه19 خرداد15:30 تا 18:45
فارسی دوازدهمجعفریشنبه22 خرداد15:00 تا 17:00
سبد خرید