اولین جلسه حل تمرین مهندس شهبازی 22 مرداد ماه ساعت 15:00 الی 16:30 می‌باشد