فیزیک کنکور 1401

 مهندس شهبازی
چهارشنبه‌ها  19:00 الی 22:30

فیزیک کنکور 1401

مهندس گندمی
دوشنبه‌ها  19:00 الی 22:30

فیزیک کنکور 1401

مهندس مدرسه دوست
دوشنبه‌ها  ساعت 17:15 الی 21:30

ریاضی تجربی کنکور 1401

مهندس بیات
چهارشنبه‌ها  14:30 الی 18:45

ریاضی تجربی کنکور 1401

مهندس گلزاری
چهارشنبه‌ها  15:30 الی 18:45

ریاضی تجربی کنکور 1401

مهندس جاماسبی
یکشنبه‌ها  15:15 الی 18:30

ریاضی تجربی کنکور 1401

مهندس بشیرزاده
یکشنبه‌ها  14:30 الی 18:45

حسبان کنکور 1401

مهندس بیات
چهارشنبه‌ها  14:30 الی 18:45

حسبان کنکور 1401

مهندس گلزاری
چهارشنبه‌ها  15:30 الی 18:45

حسبان کنکور 1401

مهندس جاماسبی
یکشنبه‌ها  15:15 الی 18:30

حسبان کنکور 1401

مهندس بشیرزاده
یکشنبه‌ها  14:30 الی 18:45

شیمی کنکور 1401

مهندس رسولی
پنج‌شنبه‌ها  15:30 الی 18:45

شیمی کنکور 1401

مهندس طهرانی
شنبه‌ها  14:30 الی 17:45

شیمی کنکور 1401

مهندس حکاک
پنج‌شنبه‌ها  15:30 الی 18:45

زیست کنکور 1401

دکتر آذر
سه‌شنبه‌ها  15:30 الی 18:30

زیست کنکور 1401

دکتر حشم پیشه
پنج‌شنبه‌ها  19:00 الی 22:15

زیست کنکور 1401

دکتر اکبری
سه‌شنبه‌ها  15:30 الی 18:30

روانشناسی کنکور 1401

استاد مدنی
دوشنبه‌ها  ساعت 21:15 الی 22:45

اقتصاد کنکور 1401

استاد مدنی
چهارشنبه‌ها  21:45 الی 23:15

فلسقه و منطق کنکور 1401

استاد مدنی
پنج‌شنبه‌ها  19:00 الی 22:15

هندسه کنکور 1401

مهندس بشیرزاده
سه‌شنبه‌ها  17:00 الی 19:15

هندسه کنکور 1401

دکتر دولت آبادی
سه‌شنبه‌ها  17:00 الی 19:15

گسسته کنکور 1401

مهندس بشیرزاده
سه‌شنبه‌ها  14:30 الی 16:45

گسسته کنکور 1401

دکتر دولت آبادی
سه‌شنبه‌ها  19:30 الی 21:45

ادبیات کنکور 1401

استاد پازوکی
سه‌شنبه‌ها  21:30 الی 23:45

عربی کنکور 1401

استاد ترابی
شنبه‌ها  22:00 الی 23:30

عربی کنکور 1401

استاد مهاجر
یکشنبه‌ها  19:30 الی 21:00

زبان کنکور 1401

استاد قیومی
دوشنبه‌ها  ساعت 14:30 الی 16:00

زبان کنکور 1401

استاد زینعلی
دوشنبه‌ها  ساعت 15:30 الی 17:00

عربی اختصاصی کنکور 1401

استاد مهاجر
یکشنبه‌ها  18:40 الی 19:25

ادبیات عمومی و اختصاصی کنکور 1401

استاد جعفری
چهارشنبه‌ها  19:00 الی 21:30

ریاضی انسانی کنکور 1401

استاد ترابی
شنبه‌ها  18:45 الی 21:45

جامعه شناسی کنکور 1401

استاد مختاری
سه‌شنبه‌ها  19:30 الی 21:00

دین و زندگی کنکور 1401

استاد صائلی
یکشنبه‌ها  21:15 الی 21:45

ریاضی تجربی کنکور 1401

استاد عالی آذر
شنبه‌ها  18:45 الی 21:45

ریاضی تجربی کنکور 1401

استاد کرمی
شنبه‌ها  18:45 الی 21:45

ریاضی تجربی کنکور 1401

استاد آزاده
شنبه‌ها  18:45 الی 21:45

حسابان کنکور 1401

استاد عالی آذر
شنبه‌ها  18:45 الی 21:45

حسابان کنکور 1401

استاد کرمی
شنبه‌ها  18:45 الی 21:45

حسابان کنکور 1401

استاد آزاده
شنبه‌ها  18:45 الی 21:45

ریاضی ششم 1401

استاد غفاری
شنبه‌ها  15:15 الی 16:45

ریاضی ششم 1401

استاد بحری
چهارشنبه‌ها  19:00 الی 21:30

علوم هفتم 1401

استاد پوشنه
شنبه‌ها  13:30 الی 15:00

ریاضی هفتم 1401

استاد بحری
دوشنبه‌ها  17:00 الی 18:30

علوم هشتم 1401

استاد پوشنه
شنبه‌ها  15:15 الی 16:45

ریاضی هشتم 1401

استاد بحری
یکشنبه‌ها  15:15 الی 16:45

علوم نهم 1401

استاد پوشنه
شنبه‌ها  17:00 الی 18:30

ریاضی نهم 1401

استاد بحری
سه‌شنبه‌ها  15:15 الی 16:45

ریاضی نهم 1401

مهندس آرین جاماسبی
شنبه‌ها   13:30 الی 15:00

علوم نهم 1401

استاد پوشنه
شنبه‌ها  17:00 الی 18:30

ریاضی نهم 1401

استاد بحری
سه‌شنبه‌ها  15:15 الی 16:45

ریاضی نهم 1401

مهندس آرین جاماسبی
شنبه‌ها   13:30 الی 15:00

ریاضی نهم تیزهوشان 1401

دکتر دولت آبادی
یکشنبه‌ها   18:45 الی 20:15

شیمی دهم 1401

مهندس رسولی
چهارشنبه‌ها  18:45 الی 20:15

شیمی دهم 1401

استاد پوشنه
چهارشنبه‌ها  13:45 الی 15:15

شیمی یازدهم 1401

مهندس رسولی
چهارشنبه‌ها  20:30 الی 22:00

شیمی یازدهم 1401

مهندس طهرانی
پنج‌شنبه‌ها  13:30 الی 15:00

زیست‌دهم 1401

دکتر حشم پیشه
پنج‌شنبه‌ها 13:15 الی 14:45

زیست‌دهم 1401

دکتر آذر
سه‌شنبه‌ها  13:30 الی 15:00

ریاضی‌دهم 1401

مهندس جاماسبی
شنبه‌ها 15:15 الی 16:45

ریاضی‌دهم 1401

استاد آزاده
شنبه‌ها  15:15 الی 16:45

ریاضی‌دهم 1401

دکتر دولت آبادی
یکشنبه‌ها  20:30 الی 22:00

ریاضی‌دهم 1401

مهندس بشیرزاده
دوشنبه‌ها  18:45 الی 20:15

ریاضی‌یازدهم تجربی 1401

مهندس جاماسبی
شنبه‌ها 17:00 الی 18:30

ریاضی‌یازدهم‌تجربی 1401

استاد آزاده
شنبه‌ها  17:00 الی 18:30

ریاضی‌یازدهم‌تجربی 1401

استاد کرمی
شنبه‌ها  17:00 الی 18:30

ریاضی‌یازدهم‌تجربی 1401

مهندس بیات
پنج‌شنبه‌ها  09:45 الی 11:15

ریاضی‌یازدهم تجربی 1401

مهندس جاماسبی
شنبه‌ها 17:00 الی 18:30

ریاضی‌یازدهم‌تجربی 1401

استاد آزاده
شنبه‌ها  17:00 الی 18:30

ریاضی‌یازدهم‌تجربی 1401

استاد کرمی
شنبه‌ها  17:00 الی 18:30

ریاضی‌یازدهم‌تجربی 1401

مهندس بیات
پنج‌شنبه‌ها  09:45 الی 11:15

حسابان‌یازدهم  1401

مهندس جاماسبی
پنج‌شنبه‌ها  11:30 الی 13:00

حسابان‌یازدهم‌ 1401

استاد آزاده
شنبه‌ها  17:00 الی 18:30

حسابان‌یازدهم‌ 1401

استاد کرمی
شنبه‌ها  17:00 الی 18:30

حسابان‌یازدهم‌ 1401

مهندس بیات
پنج‌شنبه‌ها  11:30 الی 13:00

حسابان‌یازدهم  1401

مهندس بشیرزاده
دوشنبه‌ها  20:30 الی 22:00

ریاضی‌یازدهم‌تجربی  1401

مهندس بشیرزاده
دوشنبه‌ها  20:30 الی 22:30

فیزیک‌یازدهم‌  1401

مهندس مدرسه دوست
دوشنبه‌ها  15:00 الی 16:45

فیزیک‌یازدهم‌  1401

مهندس شهبازی
پنج‌شنبه‌ها  18:45 الی 20:00

فیزیک‌یازدهم‌  1401

مهندس گندمی
یکشنبه‌ها  20:30 الی 22:00

زیست‌یازدهم‌  1401

دکتر حشم پیشه
پنج‌شنبه‌ها  11:30 الی 13:00

زیست‌یازدهم‌  1401

دکتر اکبری
پنج‌شنبه‌ها  13:30 الی 15:00

ریاضی‌یازدهم‌انسانی 1401

استاد بحری
سه‌شنبه‌ها  13:30 الی 15:00

هندسه و آماریازدهم‌ 1401

مهندس بشیرزاده
سه‌شنبه‌ها  19:30 الی 21:00

فیزیک‌دهم 1401

مهندس شهبازی
پنج‌شنبه‌ها  19:30 الی 21:00

فیزیک‌دهم 1401

مهندس گندمی
یکشنبه‌ها  18:45 الی 20:15

هندسه‌دهم 1401

مهندس بشیرزاده
سه‌شنبه‌ها  21:15 الی 22:15

ریاضی‌دهم‌انسانی 1401

استاد بحری
یکشنبه‌ها  13:30 الی 15:00

عربی‌یازدهم‌  1401

استاد مهاجر
یکشنبه‌ها  17:00 الی 18:30

عربی‌دهم‌ 1401

استاد اسماعیلی
دوشنبه‌ها  13:30 الی 15:00

  • No products in the cart.