هر شب ساعت 21:00

ظرفیت یا انگیزه ...

برنامه‌‌های انگیزشی و مشاوره ای ویژه نوروز 1400

دوم فروردین ساعت 21:00
استاد ترکمن
با موضوع: چگونه در 4 ماه رتبه برتر شویم
درس ادبیات و عربی

سوم فروردین ساعت 21:00
استاد هاتفی
با موضوع: ظرفیت و انگیزه قسمت 1

چهارم فروردین ساعت 21:00
استاد ترکمن
با موضوع: چگونه در 4 ماه رتبه برتر شویم
درس دین و زندگی و زبان انگلیسی

پنجم فروردین ساعت 21:00
استاد هاتفی
با موضوع: ظرفیت و انگیزه قسمت 2

ششم فروردین ساعت 21:00
استاد ترکمن
با موضوع: چگونه در 4 ماه رتبه برتر شویم
درس ریاضی و زیست

هفتم فروردین ساعت 21:00
استاد هاتفی
با موضوع: ظرفیت و انگیزه قسمت 3

هشتم فروردین ساعت 21:00
استاد ترکمن
با موضوع: چگونه در 4 ماه رتبه برتر شویم
درس فیزیک و شیمی

نهم فروردین ساعت 21:00
استاد هاتفی
با موضوع: ظرفیت و انگیزه قسمت 4

دهم فروردین ساعت 21:00
استاد ترکمن
با موضوع: غلبه بر تب روحی

یازدهم فروردین ساعت 21:00
استاد هاتفی
با موضوع: ظرفیت و انگیزه قسمت 5

دوازدهم فروردین ساعت 21:00
استاد ترکمن
با موضوع: آمادگی جسمانی