برنامه هفتگی پایه دهم

یکشنبه ها

استاد مهاجر
16:30 – 15:00

مهندس بشیرزاده
20:15 – 18:45

مهندس گندمی
22:00 – 20:30

دوشنبه ها

دکتر اکبری
20:15 – 18:45

سه‌شنبه ها

مهندس بشیرزاده
22:45 – 21:15

چهارشنبه ها

مهندس رسولی
20:15 – 18:45

استاد بحری

پنج‌شنبه ها

مهندس بیات
09:30 – 08:00

دکتر حشم پیشه
15:00 – 13:30

استاد پوشنه
16:30 – 15:00

مهندس شهبازی
22:30 – 21:00

بعثت آنلاین