فیزیک دوازدهم (بهمن ماه)
مهندس مدرسه دوست

زیست دوازدهم
استاد حسین زاده

زیست دوازدهم
دکتر حشم پیشه

شیمی دوازدهم
مهندس رسولی

فیزیک دوازدهم
مهندس گندمی

فیزیک دوازدهم
مهندس مدرسه دوست

فیزیک دوازدهم
مهندس شهبازی

فلسفه دوازدهم
استاد مدنی

دین و زندگی دوازدهم
استاد صائلی

ریاضی تجربی/حسابان دوازدهم
مهندس جاماسبی

ریاضی تجربی/حسابان دوازدهم
مهندس گلزاری

ریاضی تجربی/حسابان دوازدهم
استاد عالی آذر

عربی دوازدهم
استاد ترابی

عربی دوازدهم
استاد مهاجر

زبان دوازدهم
استاد قیومی