ریاضی نهم
دکتر دولت آبادی

ریاضی نهم
مهندس آرین جاماسبی

علوم نهم
استاد پوشنه

ریاضی هشتم
استاد بحری

علوم هشتم
استاد پوشنه

ریاضی هفتم
استاد بحری

علوم هفتم
استاد پوشنه

ریاضی ششم
استاد بحری