شیمی دهم
مهندس حکاک

شیمی دهم
مهندس رسولی

ریاضی دهم
مهندس جاماسبی

ریاضی دهم
مهندس بشیرزاده

هندسه دهم
مهندس بشیرزاده

فیزیک دهم
مهندس گندمی

فیزیک دهم
مهندس مدرسه دوست

زیست دهم
دکتر حشم پیشه

زیست دهم
دکتر آذر

ریاضی دهم انسانی
استاد بحری