برنامه کلاس ها:

کنکور شیمی

ساعت 11:00 الی 14:00

ورود به کلاس آنلاین

شیمی – موازنه و استوکیومتری – قسمت 1

شیمی – موازنه و استوکیومتری – قسمت 2

شیمی – موازنه و استوکیومتری – قسمت 3

شیمی – موازنه و استوکیومتری – قسمت 4