برنامه کلاس ها:

کنکور فیزیک

ساعت 11:00 الی 14:00

ورود به کلاس آنلاین

فیزیک یازدهم – الکتریسیته ساکن – قسمت 1

فیزیک یازدهم – الکتریسیته ساکن – قسمت 2

فیزیک دهم – گرما – قسمت 1

فیزیک دهم – گرما – قسمت 2