استاد جعفری (کنکور ادبیات انسانی-عمومی و اختصاصی)

استاد جعفری کنکور ادبیات انسانی(عمومی و اختصاصی) چهارشنبه ها از ساعت 19:00 الی 21:30 مرداد 99 تا اردیبهشت 1400 کلاس آنلاین