زبان و ادبیات فارسی
850000 هزارتومان

استاد گرجی (ادبیات کنکور)

سه شنبه ها از ساعت 19:00 الی 21:15 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

1500000 هزارتومان

استاد جعفری (کنکور ادبیات انسانی-عمومی و اختصاصی)

چهارشنبه ها از ساعت 19:00 الی 21:30 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

850000 هزارتومان

استاد پازوکی (کنکور ادبیات)

سه شنبه ها از ساعت 21:30 الی 23:45 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...