یازدهم
590000 هزار تومان

استاد گندمی (فیزیک یازدهم)

یکشنبه ها ساعت 18:45 الی 20:15 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس جاماسبی (ریاضی یازدهم تجربی)

دوشنبه ها ازساعت 15:15 الی 16:45 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

دکتر حشم پیشه (زیست شناسی یازدهم)

دوشنبه ها از ساعت 17:00 الی 18:30 . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس بشیرزاده (ریاضی یازدهم تجربی)

جمعه ها از ساعت 15:30 الی 17:00 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس مدرسه دوست (فیزیک یازدهم)

پنج شنبه ها از ساعت 21:00 الی 22:30 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس بشیرزاده (حسابان یازدهم)

سه شنبه ها از ساعت 19:20 الی 20:50 . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس بشیرزاده (هندسه و آمار یازدهم)

جمعه ها از ساعت 17:15 الی 18:45 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس بیات (حسابان یازدهم)

پنج شنبه ها از ساعت 11:30 الی 13:00 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس بیات (ریاضی یازدهم تجربی)

پنج شنبه ها از ساعت 09:45 الی 11:15 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس حکاک (شیمی یازدهم)

جمعه ها از ساعت 13:30 الی 15:00 . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس شهبازی (فیزیک یازدهم)

پنجشنبه ها از ساعت 18:45 الی 20:15 . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

590000 هزارتومان

مهندس رسولی (شیمی یازدهم)

شنبه ها از ساعت 20:30 الی 22:00 . . . . . . . . . . . . مرداد 99 تا اردیبهشت 1400

مشاهده جزئیات...

« » صفحه 1 / 2