آرامش شب امتحانی – زبان دوازدهم – استاد قیومی (1+5)

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
249,000 تومان

زبان انگلیسی

دوشنبه 11 اردیبهشت – ساعت 13:00 تا 16:00

دوشنبه 18 اردیبهشت – ساعت 13:00 تا 16:00

دوشنبه 25 اردیبهشت – ساعت 13:00 تا 16:00

جمعه 15 اردیبهشت – ساعت 18:00 تا 21:00

جمعه 22 اردیبهشت – ساعت 18:00 تا 21:00

یک‌شنبه 7 خرداد – ساعت 16:00 تا 21:00

آنلاین