عربی – منصوبات – استاد مهاجر

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
200000 تومان
شروع کنید

اسلوب استثناء و حصر

اسلوب حال

مفعول مطلق