فیزیک – الکتریسیته و خازن – مهندس شهبازی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
450000 تومان
شروع کنید

مدت این دوره 38 ساعت آموزشی می باشد