فیزیک – ترمودینامیک – مهندس شهبازی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
125000 تومان
شروع کنید

مدت این دوره 9 ساعت آموزشی می باشد

محتوای دوره