فیزیک – سقوط آزاد – مهندس شهبازی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
50000 تومان
شروع کنید

مدت این دوره 4 ساعت آموزشی می باشد

محتوای دوره