فیزیک – تعادل در دینامیک ، کار و انرژی – مهندس شهبازی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
100000 تومان
شروع کنید

مدت این دوره 8 ساعت آموزشی می باشد

محتوای دوره