جلسه دوم استاد پازوکی در جلسات بعد تدریس شده است

جلسه دوم استاد پازوکی در جلسات بعد تدریس شده است

.