گروه علوم تجربی - کارگاه‌های مبحثی

درس ریاضیات

مثلثات
مهندس بشیرزاده

مثلثات
مهندس گلزاری

حد 

مهندس گلزاری

حد 

مهندس بیات

حد – رشته ریاضی

مهندس بشیرزاده

الگو و مجموعه

مهندس گلزاری

الگو و مجموعه

مهندس بیات

الگو و مجموعه

مهندس بشیرزاده

تابع و معادله

مهندس بیات

تابع و معادله

مهندس بشیرزاده

تابع و معادله

مهندس گلزاری

شمارش و احتمال

مهندس بشیرزاده

مشتق

مهندس بشیرزاده

مشتق

مهندس گلزاری

مشتق

مهندس بیات

درس فیزیک

گرما و قانون گاز‌ها

مهندس شهبازی

فشار و ویژگی‌های ماده

مهندس شهبازی

تعادل دینامیک/کارانرژی

مهندس شهبازی

اندازه‌گیری

مهندس شهبازی

ترمودینامیک

مهندس شهبازی

دینامیک

مهندس شهبازی

سقوط آزاد

مهندس شهبازی

الکتریسیته خازن

مهندس شهبازی

جریان الکتریکی و مدار

مهندس شهبازی

حرکت دایره‌ای

مهندس شهبازی

حرکت بر خط راست

مهندس شهبازی

درس عربی

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر

استاد مهاجر