1- طرح درس کلی آموزشی

2- کیفیت روش آموزش

3- تناسب میان محتوای درس ارائه شده و نیازهای آموزشی شما

4- کیفیت محتوی ارایه شده

5- ارزش محتوی آموزشی در مقایسه با هزینه های پرداختی چگونه بود؟

6- آمادگی و تسلط استاد

7- مناسب بودن زمان تشکیل کلاس

8- تعامل و پاسخگویی استاد

9- روابط بین دانش آموز و استاد و پشتیبانی آموزشی

10- نحوه برگزاری آزمون کلاسی

آیا این کلاس را به دیگران نیز توصیه می کنید؟