استاد بحری (ریاضی نهم 1402)

سه شنبه ها ازساعت 16:45 الی 18:15

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

580,000 تومان680,000 تومان

توضیحات

استاد بحری

ریاضی نهم

سه شنبه ها ازساعت 16:45 الی 18:15

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین