استاد بحری (ریاضی یازدهم انسانی 1402)

سه‌ شنبه‌ها ازساعت 16:45 الی 18:15

مهر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آفلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

750,000 تومان880,000 تومان

توضیحات

استاد بحری

ریاضی یازدهم انسانی

سه‌ شنبه‌ها ازساعت 16:45 الی 18:15

مهر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آفلاین