استاد مهاجر(عربی یازدهم 1402)

یکشنبه ها ازساعت 15:00 الی 16:30

مهر 1401 تا اسفند 1401

کلاس آفلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

750,000 تومان880,000 تومان

توضیحات

استاد مهاجر

عربی یازدهم (انسانی/ تجربی/ ریاضی)

یکشنبه ها ازساعت 15:00 الی 16:30

مهر 1401 تا اسفند 1401

کلاس آفلاین