استاد مهاجر کنکور عربی (عمومی و اختصاصی انسانی1402)

یکشنبه ها ازساعت 17:30 الی 20:00

مهر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

1,200,000 تومان1,630,000 تومان

توضیحات

استاد مهاجر

کنکور عربی اختصاصی انسانی

یکشنبه ها ازساعت 17:30 الی 20:00

مهر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین