استاد پازوکی (ادبیات یازدهم 1402)

چهارشنبه‌ها  ازساعت 16:45 الی 18:15 (دو هفته یک‌بار)

مهر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آفلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

750,000 تومان880,000 تومان

توضیحات

استاد پازوکی

ادبیات یازدهم

چهارشنبه‌ها  ازساعت 16:45 الی 18:15 (دو هفته یک‌بار)

مهر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آفلاین