جامعه‌شناسی – استادمختاری – کنکور دی‌ماه(طرح آرام)

شنبه/دوشنبه
11:15 تا 12:45

شروع از 2 مهرماه

1,600,000 تومان

توضیحات

← تشریحی کامل

← نکته

← تست

← آزمون

← حل تمرین

← 20‌شو ویژه ترمم معدل

← همایش جمع‌بندی