زیست شناسی - دکتر حشم‌پیشه - کنکور دی‌ماه(طرح طوفانی)

دوشنبه
18:00 تا 21:00

شروع از 2 مهرماه

2,550,000 تومان

توضیحات

← تشریحی کامل

← نکته

← تست

← آزمون

← حل تمرین

← 20‌شو ویژه ترمم معدل

← همایش جمع‌بندی