شیمی – مهندس رسولی – کنکور دی‌ماه(طرح طوفانی)

سه شنبه
15:00 تا 18:15

شروع از 9 مهرماه

2,550,000 تومان

توضیحات

← تشریحی کامل

← نکته

← تست

← آزمون

← حل تمرین

← 20‌شو ویژه ترمم معدل

← همایش جمع‌بندی