فلسفه منطق - استاد مدنی - کنکور دی‌ماه(طرح طوفانی)

شنبه
13:00 تا 14:30

شروع از 2 مهرماه

1,180,000 تومان

توضیحات

← تشریحی کامل

← نکته

← تست

← آزمون

← حل تمرین

← 20‌شو ویژه ترمم معدل

← همایش جمع‌بندی