فیزیک - مهندس شهبازی - کنکور دی‌ماه(طرح طوفانی)

شنبه
16:45 تا 19:45

شروع از 2 مهرماه

1,900,000 تومان

توضیحات

← تشریحی کامل

← نکته

← تست

← آزمون

← حل تمرین

← 20‌شو ویژه ترمم معدل

← همایش جمع‌بندی