منحصرازبان - دکتر شعبان‌پور - کنکور دی‌ماه(طرح طوفانی)

سه شنبه
11:15 تا 14:30

شروع از 2 مهرماه

2,550,000 تومان

توضیحات

← تشریحی کامل

← نکته

← تست

← آزمون

← حل تمرین

← 20‌شو ویژه ترمم معدل

← همایش جمع‌بندی