مهندس بشیرزاده (کنکور گسسته1402)

سه شنبه ها از ساعت 14:30 الی 16:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

1,200,000 تومان1,620,000 تومان

توضیحات

مهندس بشیرزاده

کنکور گسسته

سه شنبه ها از ساعت 14:30 الی 16:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین