مهندس پوشنه (علوم هفتم 1402)

شنبه ها ساعت 16:45 الی 18:15

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آفلاین 

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

425,000 تومان500,000 تومان

توضیحات

استاد پوشنه

علوم هفتم  

شنبه ها ساعت 16:45 الی 18:15

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آفلاین