مهندس گندمی (فیزیک دهم1402)

یک شنبه ها ازساعت 20:15 الی 21:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین

در صورت انتخاب منطقه 2 یا 3 باید مدارک صحت سنجی خود را از قسمت {ارسال مدارک – پنل کاربری خود} برای ما ارسال کنید، در غیراینصورت دوره شما جهت تغییر به منطقه 1 مسدود می‌شود

750,000 تومان880,000 تومان

توضیحات

مهندس گندمی

فیزیک دهم

یک شنبه ها ازساعت 20:15 الی 21:45

تیر 1401 تا اردیبهشت 1402

کلاس آنلاین