لطفا با دقت مطالب زیر را مطالعه نمایید:
1- شما فقط یک بار فرصت دارید در آزمون شرکت کنید
2- پس از شروع آزمون صفحه خود را ریلود نکنید
3- مدت زمان آزمون 20 دقیقه می باشد و شما در طول آزمون می توانید به سوال قبلی و بعدی خود بروید.
4- پس از پاسخ دادن به سوالات دکمه پایان آزمون را بزنید تا نتایج شما ثبت شود.
5- برای دیدن گزینه های انتخابی و گزینه های صحیح می توانید از دکمه مشاهده سوالات پس از پایان آزمون استفاده نمایید


آماده اید؟
جهت شروع دکمه زیر را بزنید