لطفا با دقت مطالب زیر را مطالعه نمایید:
1- شما فقط یک بار فرصت دارید در آزمون شرکت کنید
2- پس از شروع آزمون صفحه خود را ریلود نکنید و جهت برگشت سوالات فقط از (دکمه برگشت) استفاده نمایید!
3- مدت زمان آزمون 35 دقیقه می باشد و شما در طول آزمون می توانید به سوال قبلی و بعدی خود بروید.
4- تعداد سوالات آزمون: 25
5- پس از پاسخ دادن به سوالات دکمه پایان آزمون را بزنید تا نتایج شما ثبت شود.


آماده اید؟
جهت شروع دکمه زیر را بزنید