ریاضی و فیزیک کنکوری

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” custom_padding=”||3px|||”][et_pb_row _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”|auto|-93px|auto||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”]

دوره های مبحثی به زودی تکمیل می شوند
ریاضیات

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”||-85px|||” collapsed=”on”][et_pb_row column_structure=”1_6,1_6,1_6,1_6,1_6,1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/limit.png” title_text=”limit” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/” sticky_enabled=”0″]

حد – رشته ریاضی
مهندس بشیرزاده

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/limit.png” title_text=”limit” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”]

حد
مهندس بیات

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/limit.png” title_text=”limit” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%da%af%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%da%af%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/” sticky_enabled=”0″]

حد
مهندس گلزاری

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/Trigonometry.jpg” title_text=”Trigonometry” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” disabled_on=”on|on|on” disabled=”on”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” disabled_on=”on|on|on” disabled=”on”]

مثلثات
مهندس بیات

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/Trigonometry.jpg” title_text=”Trigonometry” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%da%af%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%da%af%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/” sticky_enabled=”0″]

مثلثات
مهندس گلزاری

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/Trigonometry.jpg” title_text=”Trigonometry” url=”https://besatonline.com/courses/%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/”]

مثلثات
مهندس بشیرزاده

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”||-85px|||” collapsed=”on”][et_pb_row column_structure=”1_6,1_6,1_6,1_6,1_6,1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/function2.jpg” title_text=”function2″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%da%af%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%da%af%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/” sticky_enabled=”0″]

تابع و معادله
مهندس گلزاری

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/function2.jpg” title_text=”function2″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/” sticky_enabled=”0″]

تابع و معادله
مهندس بشیرزاده

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/function2.jpg” title_text=”function2″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”]

تابع و معادله
مهندس بیات

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/olgo-fonbale.jpg” title_text=”olgo fonbale” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”]

الگو و مجموعه
مهندس بشیرزاده

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/olgo-fonbale.jpg” title_text=”olgo fonbale” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”]

الگو و مجموعه
مهندس بیات

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/olgo-fonbale.jpg” title_text=”olgo fonbale” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%da%af%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%da%af%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/” sticky_enabled=”0″]

الگو و مجموعه
مهندس گلزاری

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”||-85px|||” collapsed=”on”][et_pb_row column_structure=”1_6,1_6,1_6,1_6,1_6,1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/moshtagh.jpg” title_text=”moshtagh” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”]

مشتق
مهندس بیات

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/moshtagh.jpg” title_text=”moshtagh” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”]

مشتق
مهندس گلزاری

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/moshtagh.jpg” title_text=”moshtagh” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”]

مشتق
مهندس بشیرزاده

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/tas.jpg” title_text=”tas” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” disabled_on=”on|on|on” disabled=”on”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” disabled_on=”on|on|on” disabled=”on”]

شمارش و احتمال
مهندس گلزاری

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/tas.jpg” title_text=”tas” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”]

شمارش و احتمال
مهندس بشیرزاده

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/tas.jpg” title_text=”tas” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” disabled_on=”on|on|off”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” disabled_on=”on|on|on” disabled=”on”]

شمارش و احتمال
مهندس بیات

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” custom_padding=”||3px|||”][et_pb_row _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”|auto|-93px|auto||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”]

فیزیک

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”||-85px|||” hover_enabled=”0″ collapsed=”on” sticky_enabled=”0″][et_pb_row column_structure=”1_6,1_6,1_6,1_6,1_6,1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/dynamic2.jpg” title_text=”dynamic2″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” sticky_enabled=”0″]

دینامیک
مهندس شهبازی

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/termodinamic2.jpg” title_text=”termodinamic2″ url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/”]

ترمودینامیک
مهندس شهبازی

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/measurements.jpg” title_text=”measurements” url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/”]

اندازه‌گیری
مهندس شهبازی

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/workenergy.jpg” title_text=”workenergy” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/”]

تعادل دینامیک/کارانرژی
مهندس شهبازی

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/Pressure3.jpg” title_text=”Pressure3″ url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8/” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8/”]

فشار و ویژگی‌های ماده
مهندس شهبازی

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/garma2.jpg” title_text=”garma2″ url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87/” align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87/”]

گرما و قانون گازها
مهندس شهبازی

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ collapsed=”on” sticky_enabled=”0″][et_pb_row column_structure=”1_6,1_6,1_6,1_6,1_6,1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/distance2.jpg” title_text=”distance2″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d8%b7-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d8%b7-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” sticky_enabled=”0″]

حرکت بر خط راست
مهندس شهبازی

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/circularmotion2.jpg” title_text=”circularmotion2″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” sticky_enabled=”0″]

حرکت دایره‌ایی
مهندس شهبازی

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/electiccurrent2.jpg” title_text=”electiccurrent2″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8/” sticky_enabled=”0″]

جریان الکتریکی و مدار
مهندس شهبازی

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/Electricity2.jpg” title_text=”Electricity2″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” sticky_enabled=”0″]

الکتریسیته خازن
مهندس شهبازی

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/201548-104410177-3862-im-1.gif” title_text=”201548-104410177-3862-im-1″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” sticky_enabled=”0″]

نوسان و موج
مهندس شهبازی

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/freefall2.jpg” title_text=”freefall2″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/”]

سقوط آزاد
مهندس شهبازی

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” custom_padding=”||3px|||”][et_pb_row _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” custom_margin=”|auto|-93px|auto||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

عربی

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ collapsed=”on” custom_margin=”||-85px||false|false” sticky_enabled=”0″][et_pb_row column_structure=”1_6,1_6,1_6,1_6,1_6,1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image title_text=”arabi01″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″ src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/arabi01.png”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″]

استاد مهاجر

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/arabi02.png” title_text=”arabi02″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b9/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b9/” sticky_enabled=”0″]

استاد مهاجر

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/arabi03.png” title_text=”arabi03″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%88-%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%8c%d8%ac%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%88-%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%8c%d8%ac%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/” sticky_enabled=”0″]

استاد مهاجر

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/arabi04.png” title_text=”arabi04″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″]

استاد مهاجر

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/arabi05.png” title_text=”arabi05″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″]

استاد مهاجر

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/arabi06.png” title_text=”arabi06″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d9%81%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d9%81%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/”]

استاد مهاجر

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ collapsed=”on” custom_margin=”||-85px||false|false” sticky_enabled=”0″][et_pb_row column_structure=”1_6,1_6,1_6,1_6,1_6,1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image title_text=”arabi07″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″ src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/arabi07.png”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″]

استاد مهاجر

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image title_text=”arabi08″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″ src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/arabi08.png”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″]

استاد مهاجر

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image title_text=”arabi09″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b9%d9%84-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″ src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/arabi09.png”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b9%d9%84-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″]

استاد مهاجر

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image title_text=”arabi10″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″ src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/arabi10.png”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″]

استاد مهاجر

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/arabi11.png” title_text=”arabi11″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b6%d8%a8%d8%b7-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b6%d8%a8%d8%b7-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1/” sticky_enabled=”0″]

استاد مهاجر

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_6″ _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://besatonline.com/wp-content/uploads/2021/02/arabi06.png” title_text=”arabi06″ align=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” sticky_enabled=”0″ disabled_on=”on|on|on” disabled=”on”][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ link_option_url=”https://besatonline.com/courses/%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” disabled_on=”on|on|on” disabled=”on”]

استاد مهاجر

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Shopping Cart