استاد صائلی

دین و زندگی

استاد مهاجر

عربی (ویژه گروه ریاضی و تجربی)

استاد ترابی

عربی (ویژه گروه ریاضی و تجربی)

قسمت 1


قسمت 3

قسمت 2

استاد قیومی

زبان انگلیسی

قسمت 1


قسمت 3

قسمت 2

قسمت 4

مهندس بیات

ریاضی تجربی

مهندس بشیرزاده

ریاضی تجربی

مهندس جاماسبی

ریاضی تجربی

مهندس گلزاری

حسابان

مهندس بشیرزاده

گسسته

مهندس شهبازی

فیزیک

مهندس مدرسه دوست

فیزیک

مهندس گندمی

فیزیک

مهندس حکاک

شیمی

مهندس رسولی

شیمی