استاد مهاجر

عربی (ویژه گروه ریاضی و تجربی)

استاد مهاجر

عربی (ویژه گروه انسانی)

استاد قیومی

زبان انگلیسی

قسمت 1
قسمت 3
قسمت 2
قسمت 4

مهندس جاماسبی

ریاضی تجربی

مهندس گلزاری

حسابان

مهندس شهبازی

فیزیک

مهندس مدرسه دوست

فیزیک

مهندس گندمی

فیزیک

مهندس حکاک

شیمی

مهندس رسولی

شیمی