کنکور اختصاصی

ریاضیات

دکتر بشیرزاده

کنکور ریاضی تجربی/حسابان - دکتر بشیرزاده

استاد عبدالرحمن

کنکور ریاضی تجربی/حسابان - استاد عبدالرحمن

مهندس گلزاری

کنکور ریاضی تجربی/حسابان - مهندس گلزاری

مهندس بیات

کنکور ریاضی تجربی/حسابان - مهندس بیات

مهندس جاماسبی

کنکور ریاضی تجربی/حسابان - مهندس جاماسبی

هندسه و گسسته

دکتر بشیرزاده

کنکور هندسه / گسسته - دکتر بشیرزاده

دکتر دولت‌آبادی - کنکور هندسه

کنکور هندسه - دکتر دولت آبادی

دکتر دولت‌آبادی - کنکور گسسته

کنکور گسسته - دکتر دولت آبادی

مهندس عقبایی - کنکور هندسه

کنکور هندسه - مهندس عقبایی

فیزیک

مهندس گندمی

کنکور فیزیک - مهندس گندمی

مهندس شهبازی

کنکور فیزیک - مهندس شهبازی

مهندس رحمانی

کنکور فیزیک - مهندس رحمانی

مهندس مدرسه‌دوست

کنکور فیزیک - مهندس مدرسه‌دوست

شیمی

مهندس استادرحیم

کنکور شیمی - مهندس استاد‌رحیم

مهندس حکاک

کنکور شیمی - مهندس حکاک

مهندس رسولی

کنکور شیمی - مهندس رسولی

زیست شناسی

دکتر حشم‌پیشه

کنکور زیست شناسی - دکتر حشم پیشه

انسانی

استاد مدنی - فلسفه و منطق

فلسفه و منطق کنکور - استاد مدنی

استاد ترابی - ریاضیات انسانی

کنکور ریاضی انسانی - استاد ترابی

استاد جعفری - ادبیات انسانی

ادبیات انسانی - استاد جعفری

استاد مختاری - جامعه شناسی

جامعه شناسی کنکور - استاد مختاری

استاد مختاری - اقتصاد

کنکور اقتصاد - استاد مختاری

کنکور عمومی

ادبیات

استاد پازوکی

کنکور ادبیات - استاد پازوکی

عربی

استاد سامانی نژاد

کنکور عربی - استاد سامانی نژاد

استاد مهاجر

کنکور عربی - استاد مهاجر

دین و زندگی

استاد صائلی

کنکور دین و زندگی - استاد صائلی

استاد فضلی‌خانی

کنکور دین و زندگی - استاد فضلی‌خانی

زبان انگلیسی

دکتر شعبان پور

زبان انگلیسی کنکور- دکتر شعبان پور

استاد قیومی

زبان انگلیسی کنکور- استاد قیومی

یازدهم

ریاضیات

استاد زاهدی

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - استاد زاهدی

دکتر بشیرزاده

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - مهندس بشیرزاده

مهندس جاماسبی

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - مهندس جاماسبی

مهندس گلزاری

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - مهندس گلزاری

استاد عبدالرحمن

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - استاد عبدالرحمن

مهندس عقبایی

ریاضی تجربی / حسابان یازدهم - مهندس عقبایی

هندسه و آمار

دکتر بشیرزاده

هندسه و آمار یازدهم - دکتر بشیرزاده

فیزیک

استاد خوینی ها

فیزیک یازدهم - استاد خوینی ها

مهندس مدرسه‌دوست

کنکور فیزیک - مهندس مدرسه‌دوست

شیمی

مهندس رسولی

شیمی یازدهم - مهندس رسولی

استاد مزینانی

فیزیک یازدهم - استاد مزینانی

مهندس پوشنه

فیزیک یازدهم - مهندس پوشنه

زیست شناسی

دکتر حشم‌پیشه

زیست شناسی یازدهم - دکتر حشم پیشه

دهم

ریاضیات

استاد زاهدی

ریاضی دهم - استاد زاهدی

دکتر بشیرزاده

ریاضی دهم - دکتر بشیرزاده

استاد بحری

ریاضی دهم - استاد بحری

مهندس بیات

ریاضی دهم - مهندس بیات

مهندس گلزاری

ریاضی دهم - مهندس گلزاری

استاد عبدالرحمن

ریاضی دهم - استاد عبدالرحمن

مهندس عقبایی

ریاضی دهم - مهندس عقبایی

هندسه

دکتر بشیرزاده

هندسه دهم - دکتر بشیرزاده

فیزیک

استاد خوینی ها

فیزیک دهم - استاد خوینی ها

شیمی

مهندس رسولی

فیزیک یازدهم - مهندس رسولی

مهندس پوشنه

فیزیک یازدهم - مهندس پوشنه

زیست شناسی

دکتر حشم‌پیشه

زیست شناسی دهم - دکتر حشم پیشه

نهم

ریاضی

استاد بحری

ریاضی نهم - استاد بحری

مهندس جاماسبی

ریاضی نهم - مهندس جاماسبی

علوم

مهندس پوشنه

علوم نهم - مهندس پوشنه

عربی

استاد رحیمی

کلاس عربی - استاد رحیمی

ابتدایی

هشتم

استاد بحری

ریاضی هشتم - استاد بحری

هفتم

استاد بحری

ریاضی هفتم - استاد بحری